شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحد گسترش

مسئول واحد گسترش.

  جناب آقای ایرج جلیلیان
سلامت یکی از مهمترین اهداف هر جامعه ای است و واحد گسترش شبكه وظیفه ، طراحي و استقرار
مناسب ترين نظام ارائه خدمات سلامت را بر عهده دارد. عمده ترين وجه فلسفي مراقبت هاي بهداشتي ، تاكيد بر توزيع عادلانه منابع بهداشتي بوده و راهكارهايي نيز براي دستيابي به اين آرمان انساني وبزرگ جهت گيري شده اند . لازمه رسيدن به اين هدف، گسترش واحدهاي بهداشتي در سرتاسر نقاط دور است و اصلي ترين راه رسيدن به اين هدف ، تامين سهولت دسترسي مردم به خدمات بهداشتي است كه بايد از جنبه هاي مختلفي چون دسترسي فرهنگي ، تكنولوژيك ، جغرافيايي ، زماني و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در نهايت آرامش و آسايش دريافت كنندگان خدمات ، تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه را به همراه داشته باشد. واحد گسترش تلاش مي كند با استاندارد سازي واحدهاي تحت پوشش و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها خدمات بيشتر با كيفيت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مردم از ضروري ترين مراقبت هاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.اهمیت این برنامه بدین جهت می باشد که جمعیت تحت پوشش این مرکز در منطقه شهرداری به وسعت 13750 کیلومتر مربع و باجمعیتی بالغ بر 90000نفر که از ویژگیهای خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برخوردار می باشد مستلزم برنامه ریزی گسترده و ویژه ای می باشد.
براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به همياري تك تك افراد جامعه نياز است و توسعه سلامت كه يكي از زير بنا ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است شايد بيش از جنبه هاي ديگر توسعه ، نيازمند همكاري عمومي باشد . چرا كه آگاهي ، احساس مسئوليت واقدام عملي تك تك افراد براي تامين سلامت عمومي ضروري است .  رابطين بهداشت پيشتازان اين همياري عمومي هستند كه داوطلبانه قدم در راه مشاركت مردم با فعاليتهاي بهداشتي گذاشته اند رابطين بهداشتي سعي دارند حقايق اسا سي مورد نياز براي رسيدن به سلامت فردي، خانوادگي واجتماعي را بخوبي فرا گيرند وآنها رابه زبان خود مردم به همسايگانشان منتقل كنند . اجراي برنامه رابطان بهداشت در سطح كشور نه تنها وسيله اي براي دستيابي به اهداف بهداشتي است . بلكه زمينه ساز رسيدن به توسعه مداوم وپايدار در جامعه است وبهمين دليل بايد برنامه رابطان بهداشت در چارچوبي گسترده انجام گيرد

 
شرح وظایف
 1. بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم
 2. اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش
 3. بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم
 4. تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد
 5. پیشنهاد ایجاد ،احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط
 6. تایید مجوز بهورز گیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی
 7. همکاری و هماهنگی لازم با مدیر یا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهره گیری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه
 8. همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی
 9. نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها
 10. تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
 11. مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه
 12. بررسی و تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش
 13. توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها
 14. گزارش تنگناها و نارساییهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب
 15. پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه
 16. اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود
 17. نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه
 18. هماهنگی فعالیتهای واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان
 19. ابلاغ ضوابط، استانداردها و تکنولوژی خدمات بهداشتی
 20. نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (بدو خدمت ضمن خد مت)
 21. شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محول