شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحد آموزش.

شرح وظایف
 1. هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش ، بینش و مهارت های پرسنل
 2. نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیاز های شغلی وفردی هریک از کارکنان
 3. مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحد های تابعه
 4. برگزاری دوره های اثر بخشی به صورت موردی
 5. بررسی و ارسال مقالات پرسنلی برای ارزشیابی سالیانه
 6. تهیه و تدوین تقویم آموزشی با توجه به مجوز های دریافتی از سوی شبکه
 7. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های لازم
 8. مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه
 9. شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
 10. نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
 11. برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
 12. نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها
  
 
 www.abadanums.ac.ir