شنبه 1 اردیبهشت 1403  

شرح وظایف

دکتر سید مهدی حسینی سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.اهم شرح وظایف مدیر:
 1. مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
 2. ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای شهرستان
 3. ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی و غیره
 4. اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه ی استان
 5. همکاری با واحد تشکیلات و روش ها در جهت سازمان دادن وظایف کارمندان و بهبود روش های اداری
 6. سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمار های عادی و ارسال به دانشگاه
 7. نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز درمانی و مراکز پزشکی مربوطه
 8. بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان و اجرای برنامه های مربوطه از طریق مرکز بهداشت استان
 9. نظارت در تامین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت بر تولیدکنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی
 10. نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی /روستایی واحد های آزمایشگاه و پرستاری و درمانی ، تامین نیاز های آنها
 11. نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان
 12. همکاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس
 13. پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی
 14. پذیرش و معاینه بیماران بستری از طریق مراکز پزشکی  موجود
 15. نظارت بر امور اداری از قبیل کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی خدمات و نگهداری اموال و انبار ها
 16. مسئول حفظ و حراست از ساختمان های شبکه از نظر ایمنی ، سرقت و آتش سوزی

دانشکده علوم پزشکی آبادان