شنبه 1 اردیبهشت 1403  

بهداشت حرفه ای

..

مسئول واحد : سرکار خانم سمیه حمیدی

اهداف واحد
:


 
  • حفظ و ارتقاء سلامت کلیه مشاغلین
  • پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار
  • اقدامات اصصلاحی و کنترلی در خصوص عوامل زیان آور محیط کار
  • شناسایی بیماریهای شغلی ایجاد شده در بین شاغلین
 
این اهداف از طریق انجام مستقیم اقدامات و نظارت بر فعالیتهای زیر محقق میشود.
 
شناسايي:  اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند .  
اندازه گيري:  براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و... انجام مي گيرد
ارزشيابي نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.
كنترل : پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد.               www.abadanums.ac.ir