شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحدرسیدگی به اسناد

..

 
رئوس وظایف
نظارت سازمان یافته براجرای کامل روش ها،سیستم ها خط مشی مالی و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در واحد های تابعه
ارائه خدمات مالی و نظارتی مورد نیاز دانشگاه و همکاری با سایر واحد ها جهت تسهیل و تسریع در امر نظارت بر عملکرد مالی واح های تابعه
 
شرح وظایف
  1. تهیه وتنظیم برنامه کاری سالیانه نظارت بر گردش عملیات مالی واحد های تابعه
  2. نظارت مستمر و سازمان یافته بر عملکرد مالی واحد های تابعه
  3. اقدامات لازم در خصوص بهینه سازی نظام مالی ، دستور العمل ها،بخشنامه ها ،وآیین نامه های مالی و معاملاتی
  4. تعامل و همکاری با سازمان های نظارتی درون و برون سازمانی و پیگیری و رفع اشکالات گزارش های مربوطه
  5. هدایت ،هماهنگی ، تقسیم کار و کنترل بر مجموعه تحت نظارت  به منظور ایفای  وظایف محوله
  6. بررسی و اظهار نظر در خصوص صورت های مالی واحد های تابعه
  7. بررسی واظهار نظر در خصوص گزارشات گروههای نظارتی و انعکاس نتایج آن به مقام مافوق

www.abadanums.ac.ir