شنبه 1 اردیبهشت 1403  

سرپرست مرکز بهداشت

سرپرست مرکز بهداشت خرمشهر.

   مدیر مرکز بهداشت خرمشهر : جناب آقای ابوالمحمد نوذر پور
 

شرح وظایف پست سازمانی  رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر
جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم
 شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها
 بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها
تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه
برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی
تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشتی ، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه
مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود
تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه
اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه
اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات
جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر
تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان
برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

دانشکده علوم پزشکی آبادان