شنبه 1 اردیبهشت 1403  

شرح وظایف

معاونت درمان.

              
معاون درمان : دکتر افشین دریا نبرد

       شرح وظایف
 1. هماهنگی با سایر معاونت های مرکز (پشتیبانی و توسعه، آموزشی و پژوهشی)
 1. برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
 1. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان
 1. نظارت و کنترل برنحوه اجرای برنامه های گروه حاکمیت بالینی
 1. رسیدگی به شکایات و درخواستهای داخلی بیمارستان در حوزه درمان
 1. نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی بیمارستان و ارائه گزارش
 1. بررسی ضرورت گسترش واحدهای درمانی در بیمارستان با توجه به امکانات، نیازها و سیاستهای مصوب
 1. پیگیری و نظارت و تأمین خدمات مربوطه به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم ازبیماران دیالیزی، دیابتی و...
 1. بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی در بخشهای درمانی بیمارستان و ارائه گزارش جهتتأمین نیرو به معاون درمان بیمارستان
 1. بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران
 1. برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز
 1. ایجادهماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی اموردرمانی دربیمارستان
 1. برنامه ریزی برای اجرای دستورالعمل های مرتبط با حوزه درمان که از سوی مسئولین ذیربط به بیمارستان ابلاغ می‌شود
 1. هماهنگی بین بخشی و تدوین پروتکل های درمانی استاندارد در راستای اجرای دستورالعمل های مراقبتهای مدیریت شده
 1. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط
 1. بررسی تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر شاخصها
 1. هدایت گروههای درمانی و رؤسای بخشهای بستری از طریق جلسات و کمیته های اختصاصی
 1. سرپرستی گروههای بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت وزیست محیطی در سطح بیمارستان
 1. نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان (مدیریت خدمات پرستاری و مراقبتی،مدیریت کنترل و هماهنگی امور درمان، شورای پزشکان، گروه حاکمیت بالینی، گروه مراقبتدارویی و اداره تجهیزات پزشکی(
 1. نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه در کلیه بخشهای درمانی در فواصل زمانی متعدد
 1. نظارت بر حسن اجرای طرح تکریم و ارزشهای متعالی و طرح انطباق امور پزشکی با شرع مقدس در سطح بیمارستان

  دانشگاه علوم پزشکی آبادان