شنبه 1 اردیبهشت 1403  

بهداشت مدارس

..

مسئول واحد : سرکار خانم سهام فلاحی علوانی

رسالت بهداشت مدارس

 
مدرسه سالم ،محور توسعه مدرسه محل يادگيري دانش و مهارتها و كسب نگرش هايي است كه فردرا در تمام زندگي همراهي نموده وتضمين كننده درستي شيوه زندگي مي باشند .شكوفايي تمام وكمال استعدادها و دستيابي به بالاترين سطوح فراگيري ،نيازمند برخورداري گيرندگان از سلامت و رفاه مي باشد.بدين ترتيب سرمايه گذاري كشورها در امر آموزش ،كه يكي از راهبردي ترين انواع سرمايه گذاري و بلكه مهمترين آنها مي باشد،خواهد توانست حداكثر بازدهي را در برداشته باشد. اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،دولت را موظف مي سازد تا وسايل آموزش كودكان را دركنار پرورش ايشان فراهم آورد.چنين نگرشي در منظر بين المللي نيز توجه خبرگان را به خود معطوف داشته است.توجه همسان به امر تامين سلامت وآموزش در بيانيه حقوق كودكان (كه كشور ما نيز به اجراي آن متعهد گرديده است) و نيز تاكيد مقامات آموزش و پرورش كشورهاي جهان بر؛آموختن براي زيستن و با هم زيستن؛در كنفرانس داكار در سال 2000 ميلادي ،جنبه هايي ديگر از توجه توام به زندگي سالم و آموزش را منعكس مي نمايد. مفهوم رو به گسترش ؛ارتقاي سلامت؛كه بر توانمندسازي مردم در تساط بر سلامت خود و بهبود آن تاكيد دارد ،استفاده از جايگاههاي ارتقاي سلامت دانش آموزان را مطرح مي سازد.مدرسه محل آموزش و زندگي افرادي آماده فرگيري و آينده ساز است.محلي است كه افراد در زمانها ومكانهاي معين قابل دسترسي مي باشند و بدين لحاظ محلي است منحصر به فرد كه مي توان در آن و از طريق آن،مهارتهاوشيوه هاي زندگي سالم را به افراد آموخت واز مشكلات رفاه و سلامت در حال و آينده پيشگيري كرد و بدين ترتيب بلندترين گامها را در راه نيل به سطوح هر چه بيشتر رفاه برداشت


شرح وظایف
  1. انجام هماهنگی و برنامه ریزی معاینات غربالگری دانش آموزان گروههای هدف (10-7-4-1)
  2.  بازدید مدارس و تنظیم شاخص های بهداشت مدارس
  3. تدوین و اجرای برنامه اجرایی عملیات بهداشت مدارس
  4. هماهنگی و اجرای برنامه طرح سنجش سلامت
  5. تکمیل و اجرای چک لیستهای مدارس مروج سلامت
  6.  نوشتن برنامه های سالانه بر اساس آمارهای جدید سالیانه
  7. آموزش برای دانش آموزان مدارس
  8.  تشکیل پرونده بهداشتی برای مدارس
 

www.abadanums.ac.ir