شنبه 1 اردیبهشت 1403  

مدیر مالی

مسئول واحد آقای عادل رادفر.

شرح وظایف

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها
2- با قوانین وآئین نامه ومقررات حاکم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی
3- هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالی
4- پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد
5- حفظ وشناسائی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات تجهیزات- وسایر داریی های واحد
6- کنترل و امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه
7- اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه
8- اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی
9- گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت
10- واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید
11- نظارت بر اجرای امور محوله به امین اموال
12- مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار ماموریت کارانه پاداشها حق الزحمه و00
13- امضاء اسناد مالی و چک بانکی
14- اقدامات درخصوص تنظیم اسناد،رسیدگی وپرداخت
15- حسابرسی درزمینه هاي درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی،هزینه های انجام شده،پیش پرداختهاومطابقت با مقررات مربوطه وسایراقدامات مالی وحسابداري
16- اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه ومقایسه آن بابودجه پیشنهادي ومقایسه آن باعملکردبودجه مصوب سال قبل اعم ازحقوق ومزایاي پرسنل،اضافه کاري،مأموریت،طلبی معوقه وسایرهزینه هاي کلیه پرداختها
17- تنظیم اسناد پس ازتکمیل وپرداخت دربرنامه هاوکدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسی به مرکزاستان وتسویه حساب در پایان سال مالی بابرآورد ومقایسه پرداختها ودریافتها وکنترل حساب
18- تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین ومقررات مربوط
19-  پرداخت هزینه ها در حد اعتبارات مصوب تخصیص با هماهنگی مسئول واحد
20- عهده دار ثبت بودجه تخصیص یافته ( جاری اختصاصی ردیف و000 )  از مدیریت امور مالی دانشگاه
21-  ثبت هزینه ها طبق اعتبارات موجود
22- پاسخگوئی به سوالات و مطالبات افراد حقیقی وحقوقی ذینفع برابر اسناد مالی
23- مسئولیت صدور برگ گواهی ضمانت و حقوقی وصدور چک
24- رفع واخواهی اسناد هزینه وارائه مجدد به حسابرس استانی
25- انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد، اضافه کار و ماموریت

 

دانشکده علوم پزشکی آبادان

....