شنبه 1 اردیبهشت 1403  

شرح وظایف

حراست.

  شرح وظایف
 
 1. نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های  اداری
 2. کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل ستاد و مراکز تابعه
 3. نظارت و بررسی ورود و خروج کالا
 4. تشکیل پرونده حراستی پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی ،طرحی
 5. بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی ستاد و مراکز تابعه
 6. آموزش رعایت اصول ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود
 7. دریافت و ثبت نامه ها و گزارش های محرمانه
 8. تفکیک و ارجاع نامه ها،گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه
 9. کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد
 10. نگهداری و بایگانی اوراق،نامه ها و گزارشات و سایر اسناد مربوطه در محل مخصوص
 11. صدور کارت شناسایی پرسنل