شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحد دریافت و پرداخت

...

شرح وظایف
  1. جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آیین نامه ، دستورالعمل ها و مقرررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و بروز نمودن آنها
  2. اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه وتنظیم لیست های مکانیزه حقوق ماهانه
  3. همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل شبکه
  4. اخذ گواهی انجام کار پرسنل از کارگزینی و انتقال به سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد
  5. اخذ لیست حقوق و دستمزد از سیستم مکانیزه و ارائه آن به مسئول رسیدگی شبکه
  6. تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات ماهانه به سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی و اداره خدمات درمانی
  7. تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت ، تسویه حساب ، صندوق ذخیره ، ذخیره مرخصی استفاده نشده ذخیره باز خرید خدمت سنوات پرسنل
  8. بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق


www.abadanums.ac.ir