شنبه 1 اردیبهشت 1403  

فوریت های پزشکی

..

مسئول فوریت های پزشکی خرمشهر
آقای امیر دریس عبود

شرح وظایف:

  1- نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (تریاژ، انتقال و درمان‌های فوری بیماران و مصدومین در فوریت‌های پزشکی) در منطقه تحت پوشش در چارچوب نظام شبکه ارائه خدمات سلامت.
 2- مدیریت، نظارت و ارزیابی عملكرد مرکز ارتباطات، مراکز پیام و پایگاه‌های 115 از جهت مطابقت با شاخص‌ها و استانداردها، فرایندهای طراحی‌شده و ظرفیت‌های قابل‌استفاده. 
 3- بهبود استاندارد و تکمیل پوشش کامل شبکه ارتباطی پایگاه‌های اورژانس 115 و مرکز شهرستان و پیگیری و رفع نقاط کور در حد امکان.
 4- نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی در منطقه تحت پوشش.
  5- تشكیل تیم‌های عملیات و ارزیاب در محدوده شهرستان.
  6- اجرای آموزش‌های عمومی مردم و ادارات، ارگان‌ها، در زمینه‌های خود امدادی و دگر امدادی، احیا، فوریت‌های پزشکی و ... .
  7- همکاری با سازمان‌های امدادی و برگزاری فعالیت‌های مشترک مانند مانورها و عملیات، کارگاه‌های آموزشی در چارچوب مأموریت‌های سازمانی.
 8- بررسی و برنامه‌ریزی به‌منظور افزایش ظرفیت توان اورژانس 115 و ستاد هدایت امور درمان با توجه ایام ویژه مذهبی یا امنیتی شهرستان و برنامه‌ریزی استقرارهای موردنیاز در ایام مذهبی و مناسبتی.
 9- پاسخگویی  به استعلامات مراجع قضایی، انتظامی، بیمه‌ها، دادگاه‌ها و ...
  10- بررسی و رسیدگی به مشکلات بین اورژانس 115 و مراکز درمانی از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... در خصوص بیمار فوریتی.
  11- رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و شکایت گیرنده‌های خدمات از شبکه فوریت‌های پیش بیمارستانی .
  12- بررسی وضعیت تماس‌های تلفنی درخواست امداد و مشاوره و نیز پیگیری برخورد قانونی با مزاحمین تلفنی 116 از طریق مراجع قضایی.

                 دانشگاه علوم پزشکی آبادان