شنبه 1 اردیبهشت 1403  

وظایف رئیس امور اداری

رئیس امور اداری.

شرح وظایف
 
 1. ساماندهی و نظارت بر کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی در مجموعه جهاد دانشگاهی
 2. مدیریت و راهبری امور اداری، پرسنلی و خدمات رفاهی در شبکه جهاد دانشگاهی
 3. راهبری و مدیریت کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی در ستاد دفتر مرکزی
 4. نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه و بایگانی جهاد دانشگاهی و زمینه‌سازی ثبت، نگهداری و بازیابی سریع، آسان و مطمئن اسناد و مدارک و مکاتبات
 5. برنامه‌ریزی و مدیریت واگذاری و برون سپاری فعالیت های فاقد ارزش افزوده به پیمانکاران خارج از مجموعه
 6. مدیریت و نظارت بر تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اداری، رفاهی، پرسنلی و عمومی در جهاد
 7. کنترل و تایید نهایی احکام صادره، گزارش کار ماهانه و سایر فرم ها و اسناد مرتبط با امور اداری، پرسنلی و رفاهی کارکنان
 8. پیگیری تهیه دعوتنامه و دستور جلسات شورای اداری و استخدامی و شرکت در جلسات این شورا به عنوان دبیر
 9. نظارت بر انجام امور اداری، صدور احکام و محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، غیبت، مرخصی و مأموریت کارکنان دفتر مرکزی
 10. پاسخگویی به مسائل اداری، رفاهی و پرسنلی کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 11. بررسی و تایید دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مرتبط با امور اداری، رفاهی و پرسنلی جهاد و پیگیری تصویب، ابلاغ و اجرای آنها
 12. مدیریت امور خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 13. برنامه ریزی تایید و تخصیص بهینه منابع انسانی و زمینه سازی افزایش سطح کارایی و اثر بخشی عملکرد ایشان
 14. صدور احکام اداری، پرسنلی و امضاء و مبادله قراردادهای همکاری در چارچوب وظایف و اختیارات ارجاع شده
 15. تصمیم سازی و ارایه گزارشات تحلیلی و مدیریتی به مقامات مافوق در چارچوب وظایف محوله
 16. نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه
 17. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق