شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحد صدور چک

....

شرح وظایف

1.      صدور چک های اسناد تحویل شده از اداره اعتبارات

2.      پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آن ها

3.      الصاق موارد تایید پرداخت به سند های مربوطه و تحویل اسناد به اداره دفتر داری

4.      پیگیری و مساعدت تکمیل امضا های اسناد حسابداری به منظور پرداخت و آماده شدن چک

5.      کنترل چک های جابجایی واریز به حساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات پرداخت

6.      پیگیری لیست های مربوط به پرداخت های تجمیعی و چک های مربوطه

7.      ارسال فکس کسورات به ذینفعان

8.      الصاق موارد تایید پرداخت به سند های مربوطه

9.      صدور چک های اسناد صادره توسط دایره صدور سند

10.   کنترل چک های سر رسید و رعایت و کنترل ذخائر مالی در زمان پرداخت

 

www.abadanums.ac.ir