شنبه 18 مرداد 1399  

شرح وظایف

....اهم فعالیتها:
-          نظارت و بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی موادغذایی ،بهداشتی
-          نظارت بر واردات محموله های غذایی و بهداشتی مشمول ماده 16 و نمونه برداری از آنها 

وظایف
تلفن همراه
سمت
نوع استخدام
نام و نام خانوادگی
ردیف
کارشناس مسئول واحد
09166314597
کارشناس مسئول نظارت و آزمایشگاه موادغذایی
رسمی
الهام برغشی اصل
1
کارشناس موادخوراکی
09165786604
کارشناس موادخوراکی
 
قراردادی تبصره 3
محمد هاشمی
2