شنبه 18 مرداد 1399  

واحد بودجه

....


واحد بودجه :
تهیه وتنظیم موافقتنامه های بودجه تفصیلی ،پیشنهادی ، اصلاحیه بودجه
بررسی وتجزیه وتحلیل وکنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصص یافته
پیگیری تخصیص و اعتبارات ردیفهای متمرکز و سایر منابع
کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیفهای متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه
تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل