يكشنبه 19 مرداد 1399  

شرح وظایف

معاونت درمان.

 • هماهنگی با سایر معاونت های مرکز (پشتیبانی و توسعه، آموزشی و پژوهشی)

 • برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان

 • نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان

 •  نظارت و کنترل برنحوه اجرای برنامه های گروه حاکمیت بالینی

 • رسیدگی به شکایات و درخواستهای داخلی بیمارستان در حوزه درمان

 • نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی بیمارستان و ارائه گزارش

 • بررسی ضرورت گسترش واحدهای درمانی در بیمارستان با توجه به امکانات، نیازها و سیاستهای مصوب

 • پیگیری و نظارت و تأمین خدمات مربوطه به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم ازبیماران دیالیزی، دیابتی و...

 •  بررسی نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی در بخشهای درمانی بیمارستان و ارائه گزارش جهتتأمین نیرو به معاون درمان بیمارستان

 • بررسی و ارائه گزارش جهت تأمین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران

 •  برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز

 • ایجادهماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی اموردرمانی دربیمارستان

 • برنامه ریزی برای اجرای دستورالعمل های مرتبط با حوزه درمان که از سوی مسئولین ذیربط به بیمارستان ابلاغ می‌شود

 • هماهنگی بین بخشی و تدوین پروتکل های درمانی استاندارد در راستای اجرای دستورالعمل های مراقبتهای مدیریت شده

 • مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط

 • بررسی تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر شاخصها

 • هدایت گروههای درمانی و رؤسای بخشهای بستری از طریق جلسات و کمیته های اختصاصی

 • سرپرستی گروههای بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت وزیست محیطی در سطح بیمارستان

 • نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان (مدیریت خدمات پرستاری و مراقبتی،مدیریت کنترل و هماهنگی امور درمان، شورای پزشکان، گروه حاکمیت بالینی، گروه مراقبتدارویی و اداره تجهیزات پزشکی(

 • نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه در کلیه بخشهای درمانی در فواصل زمانی متعدد

 •  نظارت بر حسن اجرای طرح تکریم و ارزشهای متعالی و طرح انطباق امور پزشکی با شرع مقدس در سطح بیمارستان