يكشنبه 19 مرداد 1399  

شرح وظایف

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر.

                                                                                                               
                                            دکتر عماد شرفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

- اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان خرمشهر

 
- اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
- هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه
- هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان
- هماهنگی و ارتباط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت شهرستان